TripLegends politik for bæredygtighed

Indholdsfortegnelse

Formål

TripLegend er forpligtet til at reducere de negative virkninger af turisme og fremme bæredygtighed i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter. Formålet med denne politik er at minimere virksomhedens miljøpåvirkning ved at implementere bæredygtige praksisser og procedurer. Som en nystartet virksomhed i vækst har vi mulighed for at forme den måde, vi opererer på, og gøre bæredygtighed til en central del af vores forretning.

Omfang

Denne politik gælder for medarbejdere, leverandører og partnere, som vi gør forretninger med, og kommunikeres til dem såvel som til vores kunder. 

Alexander Ditzel er ansvarlig for at implementere virksomhedens bæredygtighedspolitik.

Bæredygtighedsledelse og overholdelse af lovgivningen

Forpligtelse til bæredygtighed

TripLegends ledelse er fuldt ud engageret i virksomhedens bæredygtighedsresultater og støtter virksomhedens bæredygtighedserklæring og -politik. Vi arbejder i overensstemmelse med vores virksomhedsværdier og er forpligtet til at opretholde høje standarder for ærlighed og integritet.

Vi vil bruge Travelife-platformen til at rapportere om vores fremskridt inden for bæredygtighed og til at overvåge og evaluere fremskridt. Vi forpligter os til at kommunikere vores bæredygtighedsresultater hvert andet år gennem Travelife-rapporten (offentligt) for at give gennemsigtighed om vores fremskridt og mål til vores partnere og kunder.

Bæredygtighedsledelse og overholdelse af lovgivningen

For at sikre kontinuerlig forbedring af bæredygtighedspraksis, herunder løbende overvågning og evaluering af vores bæredygtighedspolitik, har TripLegend dedikeret personale og ressourcer til at nå vores bæredygtighedsmål. Bæredygtighedskoordinatoren er Alexander Ditzel, medstifter af virksomheden. Vi arbejder på at uddanne alle medarbejdere i bæredygtighedspraksisser og sikre, at de forstår deres rolle i implementeringen af dem.

TripLegend overholder alle lokale, regionale, nationale og internationale regler vedrørende menneskelige ressourcer, menneskerettigheder, børns rettigheder, jordrettigheder, miljøforvaltning, dyreliv og arealanvendelse. Vi forhindrer alle former for korruption og bestikkelse samt tvangsarbejde og diskrimination.

Intern ledelse: personalepolitik 

Socialpolitik og menneskerettigheder

Virksomhedens succes og teamets sammenhold er altafgørende hos TripLegend. Vores medarbejdere er vores største aktiv, når det gælder om at give vores kunder unikke rejseoplevelser og altid tilbyde dem rådgivning og støtte, så det menneskelige aspekt er af største vigtighed. For at sikre retfærdige og sikre arbejdsforhold for alle medarbejdere overholder vi følgende:

 • TripLegend understøtter både karriere- og jobrelaterede professionelle udviklingsaktiviteter. Hver medarbejder er involveret i en kontinuerlig læringskurve, så de altid kan forbedre deres færdigheder ved at begå fejl og udvikle nye måder at arbejde på. Fokus på teamwork fører til kontinuerlig gensidig støtte, som i nogle tilfælde giver medarbejderne mulighed for at lære om andre områder af virksomheden. Virksomheden ønsker at stræbe efter en endnu mere bæredygtig måde at arbejde på, og derfor forsøger hele teamet konstant at forbedre deres færdigheder med hensyn til turismebæredygtighed.
 • TripLegend er forpligtet til en nultolerancepolitik over for bestikkelse, korruption, diskrimination og krænkelser af menneskerettighederne, herunder tvangsarbejde, menneskehandel og alle børns rettigheder. Virksomheden respekterer menneskerettighederne og sikrer, at der er lige muligheder. Medarbejderne diskrimineres ikke på nogen måde, og ingen chikaneres eller diskrimineres på grund af bopæl, køn, race, farve, oprindelse, alder, handicap, etnicitet, religion eller tro eller seksuel orientering. Denne gennemsigtige tilgang har til formål at skabe et godt arbejdsmiljø.  
 • TripLegend er forpligtet til princippet om fair og lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi for alle medarbejdere og entreprenører, uanset køn, race, national oprindelse, ægteskabelig status, alder eller religion.
 • TripLegend er forpligtet til at fremme en sikker, sund og inkluderende arbejdsplads/arbejdskultur, hvor alle medarbejdere kan udfylde deres roller/udfolde deres potentiale. 
 • TripLegend forventer også denne forpligtelse fra alle partnere og leverandører.

Disciplinærsager

Virksomhedens disciplinære procedurer gælder for alle TripLegends medarbejdere. 

 • Medarbejderne forventes at overholde visse regler for omgang med hinanden og samarbejde: 
 • Alle bliver behandlet med respekt, ligesom alles tid og arbejdsmiljø bliver respekteret, og ingen bliver fornærmet. Personlige følelser bliver lagt til side, og der er ingen magtspil.
 • Alle medarbejdere bestræber sig på at handle empatisk, dvs. at de lytter til hinanden uden at dømme og forsøger at forstå, hvad den anden person ønsker at kommunikere. 
 • Ethvert bidrag til diskussionen eller feedback skal være konstruktivt og (når det er muligt) knyttet til et konkret forslag og aldrig bruges til at anklage nogen.
 • Alle arbejder transparent, så hele teamet holder sig opdateret og ved, hvad de andre arbejder med, for det skaber synergier.  
 • Alle møder velforberedte op til møder, og især dokumenter, der er beregnet til tredjeparter, skal leve op til de højeste standarder. Der forventes fuld opmærksomhed og koncentration under mødet. 
 • Der forventes punktlighed af alle (til møder såvel som til arbejdstid og aftaler), og hvis nogen ikke kan komme til tiden, bliver de andre informeret i god tid. 
 • Medarbejderne forventes at bruge deres fulde arbejdskapacitet produktivt i arbejdstiden og at udføre de opgaver, de får tildelt, samvittighedsfuldt.
 • Meningsforskelle skal løses ved diskussion. I modsat fald skal der stemmes. Medarbejderne skal altid proaktivt og øjeblikkeligt sige, at de er uenige og forklare grundene til uenigheden, og hvorfor beslutningen ikke er optimal for virksomhedens succes. Man skal komme med et andet forslag og forklare, hvorfor det er bedre for virksomhedens succes.
 • Vigtige beslutninger dokumenteres, så beslutningsprocessen kan spores i fremtiden, og diskussioner kan undgås. 
 • TripLegend giver alle medarbejdere mulighed for at bidrage med deres mening, vigtige arbejdsspørgsmål, feedback og muligheder for forbedring uden tvang. Dette kan gøres på regelmæssige møder eller direkte med ledelsen eller supervisoren, afhængigt af lejligheden. I tilfælde af klager eller problemer skal medarbejderne først henvende sig til deres overordnede i en 1:1-samtale. I tilfælde af konflikter med eller klager over supervisoren opfordres medarbejderen til at inddrage en tredje, uafhængig person (da TripLegend stadig er en lille start-up, ville dette f.eks. være en anden medarbejder) til at mægle. Når der træffes beslutninger eller løses problemer, tages der hensyn til og diskuteres de forskellige perspektiver/synspunkter.

Intern ledelse: Miljø

Miljøledelse i kontordriften

 • Vi stræber efter at minimere miljøpåvirkningen og det direkte fodaftryk fra vores aktiviteter og følger aktivt 5R-principperne (affald, reduktion, genbrug, genanvendelse). Vi har truffet følgende foranstaltninger:
 • Overholdelse af alle lokale og nationale bestemmelser om miljølovgivning
 • Måling, overvågning og evaluering af forbruget af alle indkøbte varer og produkter, især med hensyn til CO2-udledning.
 • Indkøb af kontorartikler: Hvor det er muligt, foretrækker vi at købe økologiske og bæredygtige produkter og undgå engangsprodukter. For at sikre, at produkterne er økologiske og bæredygtige, forsøger vi at købe dem lokalt og efter sæson, og vi ser efter mærker, der identificerer fair trade eller bæredygtighedscertificerede produkter. Vi forsøger også at købe stort ind og med så lidt emballage som muligt.
 • Da vi er et 100% digitalt rejseselskab, har vi normalt ikke brug for at printe noget (f.eks. til vores kunder). Hvis det er absolut nødvendigt at printe noget, printer vi altid dobbeltsidet i gråtoner. Vores papir er bæredygtigt certificeret, med en præference for den højeste procentdel af post-consumer materialer.
 • Energibesparende foranstaltninger implementeres i alle fællesområder, hvor det er muligt.
 • Alle apparater er energieffektive og er i dvaletilstand eller slukket, når de ikke er i brug. Der er vandbesparende foranstaltninger i alle fællesområder og toiletter. Alle ansatte forventes ikke at vaske op under rindende vand; et skilt i køkkenområdet minder dem om det. 
 • Affaldet er opdelt i følgende kategorier: Plast, organisk affald, papirprodukter, glas, farligt affald og vil blive bortskaffet korrekt af kommunen.
 • Støj, lys og luftforurening reduceres til et minimum.

Styring af kuldioxid i kontordriften

 • TripLegend er forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og forsøger at reducere antallet af rejser, vi tager, så meget som muligt:
 • Alle forretningsmøder afholdes online, så vi har kun FAM-rejser. Hvis der er offline-møder til særlige lejligheder som en julefrokost, bliver alle medarbejdere bedt om at rejse til Berlin med offentlig transport. Hvis rejsen til og fra FAM-ture ikke dækkes af arrangøren, men medarbejderne selv organiserer dette, bliver de bedt om at vælge den mest bæredygtige løsning.
 • Overvåge og måle CO2-fodaftryk (inklusive alle rejser, FAM-ture og kontor) med det formål at reducere så meget som muligt og kompensere for det resterende.
 • give alle medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra og gøre det lettere for medarbejderne at reducere deres miljømæssige fodaftryk ved at bruge miljøvenlige transportmidler (f.eks. offentlig transport), når de kommer til kontoret.
 • Vi har forpligtet os til at kompensere for vores resterende direkte og indirekte udledninger fra rejser og kontordrift gennem Climate Partners.
 • Indfør procedurer, der giver incitamenter, såsom rabatterede/gratis billetter til offentlig transport og muligheden for at komme til kontoret på cykel - der er også en bruser på kontoret, som kan bruges af alle medarbejdere.
 • Installation af energieffektivt udstyr og apparater, så vidt det er muligt, da vi har lejet kontoret og ikke kan foretage nogen ændringer.

Arealanvendelse

 • TripLegends kontor ligger i et byområde og overholder alle lokale love om arealanvendelse, respekterer lokale kulturelle og naturlige ressourcer i vores forretningsaktiviteter og favoriserer bæredygtig arkitektur og design.

Intern ledelse: Sundheds- og sikkerhedspolitik 

Medarbejdere

Virksomheden stræber altid efter at sikre en sikker og sund arbejdsplads for alle medarbejdere og at skabe et behageligt og følsomt arbejdsmiljø, der fremmer trivsel. I denne sammenhæng tager TripLegend ansvar for sundheds- og sikkerhedsprocedurer for at: 

 • Forebygge ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme
 • Håndtering af sundheds- og sikkerhedsrisici på vores arbejdsplads
 • Opretholdelse af sikre og sunde arbejdsforhold
 • Anvendelse af nødprocedurer, herunder evakuering i tilfælde af brand eller andre alvorlige hændelser 
 • Sikre, at arbejdsforholdene for alle arbejdere lever op til en retfærdig og human standard, herunder: 
 • Luft ud flere gange om dagen
 • Foreskrevet minimumstemperatur på kontoret
 • Tilstrækkelig belysning på alle arbejdspladser gennem lyse loftslamper
 • Renlighed ved at gøre kontoret rent mindst en gang om ugen.
 • ret til en frokostpause og mulighed for at gå en kort tur i den friske luft, hvis der er behov for det

Alle medarbejdere er også forpligtet til at overholde virksomhedens sundheds- og sikkerhedspolitik og til at tage rimeligt hensyn til deres egen sundhed og sikkerhed. Alle bekymringer om sundhed og sikkerhed skal rapporteres til de relevante personer, i dette tilfælde virksomhedens grundlæggere Alexander Ditzel. ([email protected]) og Brian Ruhe ([email protected]).

Procedure for nødsituationer

Under en rejse kan der altid opstå forskellige risici. For at undgå forvirring om, hvad man skal gøre i forskellige nødsituationer, har TripLegend udviklet en klar procedure for hver væsentlig risiko: 

 • Krig
 • Sundhedsrelaterede hændelser (pandemier eller epidemier)  
 • Naturkatastrofer (jordskælv, vulkanudbrud, tsunamier og oversvømmelser, orkaner eller andre ekstreme vejrkatastrofer)
 • Medicinsk nødsituation

Når virksomheden er direkte berørt af en krise eller nødsituation, skal der træffes nogle indledende foranstaltninger for at beskytte de direkte berørte (team, kunder, leverandører, industripartnere). Det er derfor, vi har udviklet den følgende plan:

 • Alle teammedlemmer, kunder i landet, leverandører og partnere i den hjemlige industri er blevet gjort rede for og er uden for livsfare samt mentalt sunde.  
 • Alle teammedlemmer, kunder i landet eller kunder, der ankommer til landet, leverandører og nationale og internationale industripartnere er informeret om situationen. 
 • Indenlandske industripartnere kommunikeres med, og kunder i landet informeres om de relevante repatrierings- eller bjærgningsstrategier.
 • Den udadvendte kommunikation ændres straks til at informere om den aktuelle situation via sociale medier og/eller hjemmesiden. 
 • Kommunikationen inden for teamet skal være ærlig, informativ og opmuntrende, mens kommunikationen med leverandørerne skal være hjælpsom og støttende. 

At reagere på en nødsituation involverer det meste af risikostyringen, og der er nogle vigtige punkter at overveje: 

 • Nedetid, der er opstået på grund af en nødsituation, bør udnyttes effektivt. Det er med til at minimere stress eller for meget fokus på den aktuelle krise. Tiden kan bruges til arbejde, der ikke kunne udføres på grund af mangel på tid.
 • Hold kunder, leverandører og partnere opdateret om tingenes tilstand via kommunikationskanaler. 
 • Tilpas dig den aktuelle situation, og vær fleksibel. Der kan opstå nye muligheder under krisen.
 • Det er vigtigt hele tiden at gennemgå virksomhedens økonomi.
 • Virksomhedens grundlæggere skal være beslutsomme, rationelle, informative og tydelige for at kunne lede teamet ordentligt og være åbne over for innovation og nye ideer. 

Når det kommer til genopretning, er fleksibilitet meget vigtigt, da virksomheden eller markederne kan have ændret sig under krisen. 

Under en krise bør planen hele tiden finpudses og opdateres, så den passer til den aktuelle situation.

I tilfælde af medicinske nødsituationer er der nogle særlige retningslinjer, der skal overholdes. Derfor skal der skelnes mellem en medicinsk nødsituation på arbejdspladsen (vedrører medarbejdere) og en nødsituation under en rejse (vedrører kunder). 

 • Medicinsk nødsituation på arbejdspladsen: 
 • Bevar roen. 
 • Giv et overblik over situationen (hvad skete der, hvor mange mennesker er involveret, og hvor mange er kommet til skade).
 • Foretag et nødopkald. 
 • Hvis det er muligt/nødvendigt, skal du straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå sekundære farer.
 • Giv førstehjælp.
 • Få alle ud af farezonen, og slå alarm.
 • Forlad ikke ulykkesstedet.
 • Nødstilfælde under en rejse: 
 • Guiden skal give et overblik over situationen (hvad skete der, hvor mange mennesker er involveret, og et groft skøn over skaderne).
 • Guiden foretager et nødopkald. 
 • Guiden er i stand til at træffe de nødvendige øjeblikkelige foranstaltninger, hvis det er muligt/nødvendigt, for at undgå sekundære farer og yde førstehjælp.
 • Guiden sikrer, at alle passagerer er uden for farezonen og ikke forlader ulykkesstedet.

Generel leverandørpolitik

 • TripLegend forpligter sig til at købe sine tjenester på en ansvarlig måde og så vidt muligt undgå skadelige påvirkninger af samfund, kultur og natur. Vi forventer den samme forpligtelse fra vores leverandører og partnere.
 • TripLegend foretrækker at arbejde med destinationspartnere eller DMC'er, der deler virksomhedens engagement i bæredygtighed. Det betyder, at vi foretrækker partnere, der har en skriftlig bæredygtighedserklæring som en integreret del af deres forretningspolitik og/eller har en klar bæredygtighedspolitik.
 • TripLegend foretrækker at arbejde med leverandører på destinationer, der er lokalt ejede eller ledede, bruger lokale og sæsonbestemte produkter og tjenester og gavner lokalsamfundet ved at være lokalt og retfærdigt ansat og tilbyde retfærdige arbejdsforhold.
 • Hvor det er muligt, vælger TripLegend partnervirksomheder, der opfylder turismerelaterede, internationalt anerkendte (GSTC-akkrediterede) certificeringer eller andre bæredygtighedscertificeringer som B Corp eller ISO.
 • TripLegend forventer af sine leverandører, at de overholder en række (etiske) principper, som omfatter følgende ansvarlige forretningspraksis:
 • Overholdelse af alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.
 • Respekt for alle menneskerettigheder, herunder arbejdstageres, børns og kvinders rettigheder.
 • Forpligtelse til fair arbejdsforhold ved som minimum at betale en løn, der er til at leve af, til alle medarbejdere. 
 • Overholdelse af politikker for antikorruption, bestikkelse, afpresning og diskrimination
 • Beskyttelse af børn mod (seksuel) udnyttelse gennem turisme
 • Beskyttelse af miljø og naturressourcer (f.eks. ved at støtte sociale projekter)
 • At handle i lokalsamfundenes bedste interesse
 • Beskyttelse af TripLegends interesser
 • TripLegend har en nultolerancepolitik og afslutter straks alle relationer med leverandører, der overtræder vores principper, især gennem bestikkelse, korruption, diskrimination og krænkelse af menneskerettighederne.
 • TripLegend opretholder en åben kommunikation med sine leverandører og partnere og opfordrer sine interessenter til enhver tid og om alle emner, især bæredygtighed.

Indgående partnerbureauer

 • TripLegend samarbejder kun med partnerbureauer, der overholder virksomhedens politikker, som er en del af leverandøraftalen.
 • TripLegend forventer, at partnerbureauer handler i det omgivende samfunds og miljøs bedste interesse, såvel som vores gæsters, når de udvikler og leverer vores rejsepakker.
 • TripLegend arbejder for at gøre det muligt for partnerbureauer at lære og håndtere bæredygtighed gennem gratis adgang til Travelifes online lærings- og rapporteringsplatform.

Transport

 • TripLegend samarbejder kun med transportudbydere, der overholder virksomhedens principper.
 • Når vi vælger transport til gæster og forretningsrejsende, er TripLegend forpligtet til at vælge de mest miljøvenlige muligheder for ankomst, afgang og inden for destinationen - under hensyntagen til afstand, pris, rute og komfort.
 • TripLegend bestræber sig på at give sine kunder det højest mulige sikkerhedsniveau i alle transportmidler på destinationen. DMC'en er ansvarlig for at sikre, at valget af transportmiddel som minimum er i overensstemmelse med nationale regler. TripLegend kan opsige samarbejdet, hvis DMC'en ikke overholder ovenstående principper. 
 • TripLegend har klare politikker for at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport og for at vælge de mest miljøvenlige transportmidler, herunder følgende foranstaltninger:
 • At foretrække landtransport frem for flytransport på korte afstande, hvis det er muligt med hensyn til tid og pris.
 • Undgå flyvninger til destinationen så vidt muligt
 • Tilbyde tog-og-fly-transport til og fra lufthavnen
 • Brug af køretøjer, der passer til gruppens størrelse, og køb af de mest effektive køretøjer, der er til rådighed.
 • TripLegend bestræber sig på - og har et system på plads - at måle og kompensere for de uundgåelige drivhusgasemissioner, der genereres af transport. Kompensationsomkostningerne er som standard inkluderet i pakkeprisen for hver kunde.

Indkvartering

 • TripLegend samarbejder kun med overnatningssteder, der overholder virksomhedens principper.
 • Når TripLegend vælger overnatningssteder, tager de hensyn til overnatningsstedets bæredygtighedspraksis og favoriserer dem med et stort engagement i bæredygtighed og bevidsthed om deres miljømæssige fodaftryk.
 • TripLegend foretrækker at vælge indkvartering, der respekterer og beskytter arealanvendelse og respektfuldt fremhæver elementer af lokal arkitektur, skikke og traditioner.
 • TripLegend udvælger kun små og familiedrevne overnatningssteder for at sikre, at de lokale får gavn af dem.

Aktiviteter og udflugter

 • TripLegend samarbejder kun med udflugtsudbydere, der overholder virksomhedens principper.
 • Alle udflugter og aktiviteter, der gennemføres af eller på vegne af TripLegend, respekterer lokale skikke, traditioner, kulturel integritet og naturressourcer.
 • TripLegend er forpligtet til ikke at tilbyde rejser, der skader mennesker, dyreliv, miljø eller naturressourcer som vand og energi. Derfor lægger vi stor vægt på research, når vi udvikler en rejse.
 • Alle aktiviteter med vilde dyr respekterer dyrene i deres naturlige habitat. Derfor tilbyder TripLegend kun aktiviteter som at observere eller fotografere vilde dyr i deres naturlige habitat og tilbyder ikke aktiviteter som elefantridning eller billeder med babytigre. 
 • TripLegend foretrækker udflugter og aktiviteter, der er bæredygtige, så de gavner lokalsamfundene, respekterer dyrevelfærd og støtter miljøbeskyttelse.
 • TripLegend arbejder på retningslinjer for kulturelt og økologisk følsomme udflugter, der tilbydes af virksomheden. Disse kommunikeres til vores gæster og formidles og implementeres af leverandører og rejseledere. 
 • TripLegend giver udbydere af destinationer og attraktioner mulighed for at lære og styre inden for bæredygtighed. Det omfatter gratis adgang til Travelifes online lærings- og rapporteringsplatform.

Rejseleder, lokal repræsentant og guides

 • TripLegend forpligter sig til at ansætte kvalificerede lokale guider, bærere, chauffører eller andet lokalt personale, betale dem en løn, de kan leve af, og sørge for sikre og retfærdige arbejdsforhold. Vi forventer det samme af vores leverandører, der ansætter lokalt personale på vegne af TripLegend.
 • TripLegend anerkender, at rejselederne er mellemleddet mellem gæsterne og destinationens sociokulturelle og miljømæssige kontekst og lærer dem den rette adfærd. Derfor sikrer vi, at alle rejseledere, der hyres af eller leder ture på vegne af TripLegend, er kvalificerede og vidende om destinationens bæredygtighedsspørgsmål.
 • TripLegend arbejder på at tilbyde specifik træning til vores partnere og rejseledere om det kritiske spørgsmål om seksuel udnyttelse af børn i turismen for at øge bevidstheden om dette emne. Dette emne vil også blive taget op på de bæredygtighedsmøder, som vi tilbyder hver tredje måned.
 • TripLegend tilbyder rejseledere uddannelsesmuligheder om bæredygtighedsemner, herunder gratis adgang til den online læringsplatform Travelife.

Destinationer

Bæredygtige destinationer

 • TripLegend foretrækker at arbejde på destinationer, der har forpligtet sig til bæredygtighed som en integreret del af samfundets og destinationens udvikling.
 • TripLegend sigter mod at sende besøgende til sekundære eller mindre kendte turistområder for at undgå overturisme.
 • TripLegend støtter ikke destinationer, der har en tvivlsom menneskerettighedshistorik.

Bidrag til lokalsamfund / lokalt økonomisk netværk

 • TripLegend er forpligtet til at yde et positivt bidrag til de destinationer, hvor vi opererer:
 • Lokale og ansvarlige indkøb og støtte til lokal og traditionel kunst og kultur
 • Opmuntre gæsterne til at handle ansvarligt og oplyse dem om ulovlige/forbudte souvenirs (det er derfor, vi i øjeblikket arbejder på en guide til vores gæster og partnere).
 • Samarbejde med andre lokale turismeaktører [herunder andre turismevirksomheder, samfundsgrupper] med henblik på yderligere bæredygtig turismeudvikling af destinationen.
 • Respekt for og fortalervirksomhed for alle menneskerettigheder (dvs. børns rettigheder, kvinders rettigheder, arbejdstagerrettigheder osv.

Miljøbevidsthed på turistdestinationer

 • TripLegend er forpligtet til at beskytte miljøet på de destinationer, hvor vi opererer:
 • Undervis gæsterne i principperne for ansvarlige rejser og ansvarlig adfærd som besøgende.
 • Bevar intakte naturressourcer

Kundekommunikation og -beskyttelse

Databeskyttelse

 • Beskyttelse af vores kunder er en prioritet for os. Derfor har vi en klar databeskyttelsespolitik [https://triplegend.slite.page/p/Jc9MoqU6NpSGhT/Datenschutzerklaerung-and-Datenschutzhinweis] for at sikre
 • Overholdelse af lovgivningen på alle områder
 • Kunder og deres data er beskyttet
 • Kunderne ved, hvordan deres oplysninger bruges

Markedsføring og kommunikation

 • TripLegend bestræber sig på at være sandfærdig i alle situationer og til enhver tid. Vi tilbyder produkter og tjenester, der gør det, vi hævder i vores kommunikation.
 • Vi bruger primært Instagram og e-mail som marketingværktøjer.
 • Vi holder vores eksplicitte og implicitte forpligtelser og løfter.
 • Vi er imod greenwashing og står bag vores bæredygtighedserklæringer 100 %.
 • Vi stræber efter at gøre vores markedsføring inkluderende og repræsentativ og tager altid hensyn til kulturelle, religiøse og etniske følsomheder.

Kommunikation om bæredygtighed

 • Kunderne informeres om de sociale og miljømæssige konsekvenser af deres rejse og oplyses om, hvilke bæredygtige valg de kan træffe, herunder gennemsigtig kommunikation om dem:
 • Certificerede eller lokale og familiedrevne overnatningssteder
 • Kompensere for CO2-udledningen fra deres rejser
 • Støt miljøprojekter ved at plante et træ pr. rejsende
 • Aktiviteter og udflugter, der gavner lokalsamfund og miljøbeskyttelse
 • Ansvarlig shopping og ulovlige souvenirs

Kundeoplevelse

 • Virksomheden stræber efter at sikre, at alle kundeoplevelser er positive, og følger strenge principper for at sikre kundetilfredshed. Disse principper omfatter (men er ikke begrænset til) specifikke emner:
 • Sundhed og sikkerhed
 • Procedure for nødsituationer
 • Databeskyttelse
 • Gruppens numre
 • Drivhusgasemissioner og kompensationer
 • Transport
 • Indkøb
 • Seksuel udnyttelse
 • Børn i turisme
 • Utilfredshed og klager
 • TripLegend opretholder en åben kommunikation med sine kunder og opfordrer til feedback til enhver tid og om ethvert emne, især bæredygtighed. Feedback indsamles hovedsageligt via feedbackformularer efter rejsen.

Kontaktperson / Ansvarlig person

Alle medarbejdere er ansvarlige for at vedtage og følge denne politik og for at fremme og implementere denne bæredygtighedspolitik i deres teams.
Implementeringen af denne politik ledes af bæredygtighedskoordinator Alexander Ditzel, som arbejder under [email protected] kan nås.

Dato for ikrafttræden

Denne politik er gældende fra januar 2023.

Ændre historik 

Denne politik blev første gang udarbejdet i januar 2023. 

Denne politik vil blive revideret inden januar 2024.

Dine fordele ved TripLegend
Oplev dit eventyr

Vil du selv opleve et uforglemmeligt eventyr? Find din drømmedestination til dit livs eventyr nu på TripLegend. Oplev vores håndplukkede destinationer.

Populære artikler
Vores rejser
Bali og Gili rundrejse med Maria
10 dage
fra €1399
Rundrejse på Bali og Gili med Keren
10 dage
fra €1399
Kenya Rundrejse
10 dage
fra 2899€.
Lizzys rundrejse i Finland og Lapland
8 dage
fra €1899
Rundrejse på Bali og Gili med Laura
10 dage
fra 1499€.
Borneo tur/retur
13 dage
fra 1999€
Filippinerne Palawan Essentials
9 dage
fra 799
Usbekistan Essentials
8 dage
fra 899
Essentielle ting i Cambodja
12 dage
fra 999 €.
Rundrejse i Montenegro
5 dage
fra €1299
MEGA-UDSALG

Fordobl din rabat op til 1.200,- €når du booker med en ven i dag! 😍

Spar på vores unikke rejser, bl.a. vores Namibia-rejse, med op til 300,-€ Rabat.

👫✈️ Unik vennekampagne 🚨Book sammen med en ven og fordobler vi din rabat - for jer begge! 🎉

Tilbuddet gælder kun indtil den 31. januar! ⏰

Vent, vent! En 50 € værdikupon venter på dig

Tilmeld dig nu TripLegends nyhedsbrev gratis og få 50 € rabat på din første booking (ved fuld betaling). Få rejseinspiration og ideer til eventyr leveret til din indbakke.